فرمودند:

۷   مرداد   ۱۳۹۳۱   شوال   ۱۴۳۵۲۹   جــولای   ۲۰۱۴
اوقات شرعــی