فرمودند:

۲۹   فروردین   ۱۳۹۴۲۸   جمادی الثانی   ۱۴۳۶۱۸   آوریل   ۲۰۱۵
اوقات شرعــی