فرمودند:

۴   اردیبهشت   ۱۳۹۳۲۳   جمادی الثانی   ۱۴۳۵۲۴   آوریل   ۲۰۱۴
اوقات شرعــی