فرمودند:

۹   اسفند   ۱۳۹۳۹   جمادی الاول   ۱۴۳۶۲۸   فوریه   ۲۰۱۵
اوقات شرعــی