فرمودند:

۳۱   فروردین   ۱۳۹۳۱۹   جمادی الثانی   ۱۴۳۵۲۰   آوریل   ۲۰۱۴
اوقات شرعــی