فرمودند:

۷   فروردین   ۱۳۹۴۶   جمادی الثانی   ۱۴۳۶۲۷   مارس   ۲۰۱۵
اوقات شرعــی