فرمودند:

۲۹   مرداد   ۱۳۹۳۲۳   شوال   ۱۴۳۵۲۰   آگوست   ۲۰۱۴
اوقات شرعــی